ارتباط مستقیم سلامت روان دانشجویان با کیفیت زندگی آنان

یافته‌های یک پژوهش اجتماعی نشان می‌دهد که “سلامت روان دانشجویان ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی آنان دارد”.
این پژوهش را “مرکز تحقیقات علوم رفتاری” وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله تهران به روش “توصیفی از نوع همبستگی” انجام داد و خلاصه‌ای از آن روز دوشنبه به ایرنا نمابر شد. این تحقیق با هدف “بررسی رابطه کیفیت زندگی و سلامت روانی دانشجویان صورت گرفته است” و تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که “سطح سلامت روانی دانشجویان از نظر علام جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، نارسایی با عملکرد اجتماعی و افسردگی چه رابطه‌ای دارد”؟
جامعه آماری این پژوهش، ‪ ۱۷۰‬دانشجوی دانشگاه‌های تهران است.
بر اساس یافته‌های این تحقیق، تفاوت معنادار و مثبت میان کیفیت زندگی با سلامت عمومی کل، علایم جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی وجود دارد.

به عبارت دیگر، رابطه ابعاد کیفیت زندگی و ابعاد سلامت عمومی بیانگر وجود تفاوت معنی دار یک صدم تا پنج صدم میان مقایس‌های عملکرد جسمانی، کارکرد نقش جسمی، درد بدنی، سلامت عمومی، سرزندگی، علمکرد اجتماعی، کارکرد نقش هیجانی و ابعاد سلامت عمومی شامل شکایات جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی دارد.

این مطالعه نشان داد که “میان کیفیت زندگی و سلامت عمومی رابطه معنی‌داری وجود دارد به گونه‌ای که با بهتر شدن کیفیت زندگی افراد، سطح سلامت روانی آنها نیز افزایش می‌یابد”.

همچنین “میان کیفیت زندگی و شکایت جسمانی رابطه معناداری وجود دارد، بدین معنی که شکایت جسمانی، کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد”.

یافته‌های این پژوهش همچنین اثبات کرد که “رابطه‌ای میان کیفیت زندگی و افسردگی وجود دارد به گونه‌ای که افسردگی، کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد”.

پژوهشگر این تحقیق همچنین توصیه کرد که “کیفیت زندگی دانشجویان، به عنوان چارچوبی برای ارائه خدمات و تخصیص منابع در نظر گرفته شود”.

در این پژوهش توصیه پژوهشگر به این استنتاج منتهی شد که “افزایش خدمات و تخصیص منابع بیشتر برای افراد جامعه به بهبود کیفیت زندگی آنان خواهد انجامید

/ 1 نظر / 5 بازدید
....

تشکر استفاده کردم