خود به عنوان یک موضوع فلسفی

چه چیز تمایز میان ویژگیهایی را که واجد هستید؛ آنها که شما تنها با داشتن بدنهایتان در اختیار دارید تبیین می‌کند؟ اگر این خود بسیط باشد آنگاه آن می‌تواند فقط ویژگیهایی را واجد باشد که قابلیت در اختیار داشتن از سوی یک جوهر ساده را داشته باشد. چون گوشها اجزای جوهری هستند می‌توانند فقط با جواهر مرکب به تصرف درآیند. برعکس دارای قد مخصوص یا وزن مخصوص بودن به مرکب بودن جوهری اشاره ندارد.
علاوه بر داشتن طیفی از ویژگیهای مادی، خودها واجد ویژگیهای ذهنی هم هستند. اندیشه‌ها و احساسات شما به بدن شما یا بخشی از بدن شما ( مغز شما) تعلق ندارند بلکه به خود شما تعلق دارند. به صورت کلی‌تر، خودها، و نه بدنهای آنها ، ویژگی‌های ذهنی‌ای را در اختیار دارند.
از آنجا که خودها بر طبق دیدگاهی از این نوع، جواهر غیرمادی به حساب نمی‌آیند مسئلۀ دکارتی در باب تعامل علّی میان خودها و جواهر مادی مطرح نمی‌شود. با این همه، ما ناگزیریم بپرسیم که چگونه یک خود، که با بدن یا بخشی از بدن، همسان نیست می‌تواند بر جهان تأثیری ایجاد کند.
شما تصمیم می‌گیرید گشتی بزنید و در نتیجه بدن‌تان را به نوعی خاص به حرکت در می‌آورید. این امر چگونه ممکن است؟ این سرآغازهای علّی گشت زدن شما فقط پدیده‌های جسمی و علتهای خارجی پدیده‌های جسمی را شامل می‌شوند. لووی ادعا می‌کند که این الگوی علیت ذهنی که از دکارت به ارث می‌رسد نامناسب است. دکارت خودهایی را به تصویر می‌کشد که رشته‌های علّی موجود در مغز را به وجود می‌آورند.
یک حساسیت در باب این دیدگاه آن است که آن آشکارا باور عمیق ما را مبنی بر اینکه جهان مادی؛ از حیث علّی مستقل است نقض می‌کند. شاید این باور در انتها صرفاً تعصبی یا به صورت سخاوت‌مندانه‌تر، فرضی باشد که ما دلیل خوبی برای ترک آن می‌یابیم. تا وقتی که چنین دلیلی بر ما عرضه شود ما باید نسبت بدانها که آن را صرفاً به منظور حفظ یک فرضیۀ مطلوب رد می‌کنند مردد باشیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید