داستان الهام بخش

پنج خصوصیت مداد

روزی پسری از پدربزرگش که در حال نوشتن بود ، پرسید: پدر بزرگ درباره چه مینویسی؟ پدر بزرگ گفت: در باره تو پسرم.اما این مداد از چیزی که با آن می نویسم ، مهمتر است. میخواهم روزی که بزرگ شدی مانند این مداد بشوی.
پسر با تعجب نگاه کرد و گفت: اما این مداد مثل همه مدادهای دیگری است که قبلا دیده ام.
پدر بزرگ گفت بستگی دارد چطور به آن نگاه کنی.در این مداد پنج خصوصیت وجود دارد که اگر تو بتوانی این خصوصیات را داشته باشی ، برای تمام عمر به آرامش میرسی.
خصوصیت اول: میتوانی کارهای بزرگ انجام دهی ، اما نباید هرگز فراموش کنی دستی هست که هر حرکت تو را هدایت میکند. این دست ، دست خداوند است که همیشه تو را در مسیر اراده اش حرکت می دهد.
خصوصیت دوم: هر چند وقت یکبار باید دست از نوشتن برداری و از مدادتراش استفاده کنی . این کار باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار نوکش تیزتر می شود و اثری که از خود به جا میگذارد ، ظریف تر و باریکتر است. بنابراین بدان باید رنج هایی را تحمل کنی تا انسان کامل تری شوی.
خصوصیت سوم: برای پاک کردن یک اشتباه، مداد اجازه می دهد از پاک کن استفاده کنی .تصحیح یک کار اشتباه ، کار بدی نیست. در واقع برای آن که خود را در مسیر درست نگه داری حتما اشتباهات خود را برطرف کن.
خصوصیت چهارم:چوب مداد یا شکل ظاهری آن مهم نیست، مهم زغالی است که داخل چوب قرار دارد. پس همیشه مراقب درون خود باش و فقط ظاهرت را آراسته نگه ندار، خود را نیز آراسته به صفات نیکو کن.
خصوصیت پنجم: مداد همیشه اثری را از خود بر جای می گذارد.هر کار در زندگی انجام می دهی ، ردی بر جای می گذارد .پس سعی کن نسبت به هر کاری که میکنی هوشیار باشی و بدانی چه می کنی.

/ 0 نظر / 50 بازدید