تست روانشناسی فضولی

● دراتوبوس یا تاکسی نشسته اید و فرد کناری شما مشغول مطالعه است. دراین شرایط چه می کنید؟
ـ مستقیماً به آنچه او مطالعه می کند خیره شده و شما هم همراه او مطالعه می کنید.(۱۰)
ـ هرازچندگاهی نگاهی دزدکی می اندازید تا ببینید او چه چیزی مطالعه می کند. (۵)
ـ کاملاً بی تفاوت رفتارمی کنید. (۰)
● اگر شما بدانید که یکی از آشنایان رازی دارد، چه می کنید؟
ـ هرطور شده سعی می کنید سرازکار او درآورید. (۱۰)
ـ اگر صحبتی درباره آن پیش بیاید، کنجکاو می شوید. (۵)
ـ رازهای دیگران، مسائل شخصی آنهاست و سعی نمی کنید وارد حیطه خصوصی آنهاشوید.(۰)
اگرجایی دعوا یا تصادفی اتفاق بیفتد، آیا نزدیک می شوید تا ببینید جریان ازچه قرار است؟
ـ بله (۱۰)
ـ خیر (۰)
● اگر وارد رستورانی شوید و ببینید یکی از آشنایان با فردغریبه ای آنجاست، آیا کنجکاو می شوید ببینید غریبه چه کسی است؟
ـ بله (۱۰)
ـ خیر (۰)
● آیا معمولاً درباره قیمت و محل خرید چیزهایی که دوستانتان می خرند پرس و جو می کنید؟
ـ بله (۱۰)
ـ خیر (۰)
● آیا تا به حال کیف دیگران را بدون اجازه شان جست وجو کرده اید؟
ـ بله (۱۰)
ـ خیر (۰)
● اگر رمز عبور شناسه دوستانتان را داشته باشید سری به ایمیل های آنها می زنید؟
ـ بله (۱۰)
ـ خیر (۰)
(۰ تا ۳۰ امتیاز): شما به هیچوجه اهل دخالت و فضولی درکارهای دیگران نیستید و این یک امتیاز بزرگ برای شما محسوب می شود. شما احتمالاً فکرمی کنید مسائل خصوصی دیگران برایتان جالب نیست و یا آنقدر به حیطه خصوصی آنها اهمیت می دهید که خودتان را مجاز نمی دانید آن را مخدوش کنید. شاید هم آنقدر سرتان گرم است که وقت فکرکردن به مسائل دیگران را ندارید. به هرحال شما کاملاً به دیگران احترام می گذارید و درمورد مسائلی که به شما ارتباطی پیدانمی کند کنجکاوی به خرج نمی دهید. اطرافیان شما معمولاً فکرمی کنند می توانند به شما اطمینان کنند و شما نیز توقع متقابلی از آنها دارید.[b](۳۵ تا ۷۰امتیاز): خوب شما طبیعتاً فرد کنجکاوی هستید، اما تلاش می کنید زیاد درکارهای دیگران دخالت نکنید. اما گاهی اوقات این کنجکاوی آنقدر شدید است که نمی توانید جلوی خودتان رابگیرید و گهگاهی از راه خود خارج می شوید و سرکی به کاردیگران می کشید. اما خوشبختانه این کارهمیشگی نیست. اگرچه کنجکاوی خوب و درمواردی لازم است، اما زیاده روی درآن می تواند شما را دچار دردسر کند. اکثر مردم دوست ندارند کسی در کارشان دخالت کند. بنابراین بهتر است کاری انجام ندهید که دوست ندارید دیگران نسبت به شما انجام دهند.
(۷۵ تا ۱۰۰ امتیاز): شما عاشق این هستید که همه چیز را درباره همه کس بدانید و برای این کار هرچه از دستتان بربیاید انجام می دهید. شما از آن دسته افراد هستید که مراقب دیگران هستند. فال گوش می ایستند و حتی بعضی مواقع مستقیماً از دیگران درباره مسائل خصوصی شان سؤال می کنند. اگر شما به عنوان فرد فضولی درجمع دوستان و آشنایانتان معروف نشده اید، احتمال اینکه چنین لقبی به شما اختصاص پیداکند بسیار زیاد است.
کنجکاوی دروجود شما بسیار فراتر ازحدمتعارف آن وجوددارد و متأسفانه شما آن را معطوف به مسائل دیگران کرده اید که به هیچوجه برایشان خوشایند نیست. اگر این روال ادامه پیداکند، می توانید مطمئن باشید که سعی خواهندکرد فضولی های شما را هرطور شده جبران کنند

/ 0 نظر / 12 بازدید