فواید آیة الکرسی


خواندن آن هنگام خروج از منزل، هفتاد هزار فرشته نگهبان شما میشوند.

هنگام ورود به منزل، قحطی و فقرهرگز به منزلتان نمی آید.

خواندن بعد از وضو،شخصیت شما را70درجه بلند مرتبه تر می سازد.

خواندن قبل ازاستراحت، فرشته هاتمام شب رامحافظتان خواهندبود.

خواندن بعد ازنمازواجب، فاصله شما تابهشت فقط مرگ است.

التماس دعا

/ 0 نظر / 149 بازدید