هفت نصیحت مولانا

گشاده دست باش ، جاری باش ، کمک کن

( مثل رود )

 با شفقت و مهربان باش

( مثل خورشید )

  اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان

( مثل شب )

  وقتی عصبانی شدی خاموش باش

(مثل مرگ )

 متواضع باش و کبر نداشته باش

( مثل خاک )

  بخشش و عفو داشته باش

( مثل دریا )

  اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش

( مثل آینه)
 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید